Obchodní podmínky


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti lind / Dana Lindenthalová, se sídlem Boleslavská 1387, 250 02 Stará Boleslav, IČO:69184208, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. ev.č.:320901-25418  vedeném u Obecního živnostenského úřadu MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, e-mail lind@lind.cz, telefonní číslo +420 731 473 933 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a mě, jakožto prodávající, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.lind.cz.

2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

3. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

4. Pro kupní Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti mě a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.lind.cz.

5. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na mém E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

  4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

  5. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

  6. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

  7. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

  8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

  9. Zbožím se rozumí také elektronický obsah (on-line kurzy, on-line konzultace, přístup do FB skupiny).

 2. Obecná ustanovení a poučení

  1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

  2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout mi všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste mi poskytli při objednání Zboží budu tedy považovat za správné a pravdivé.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Smlouvu s lind.cz je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované mnou tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využívám.

  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;

   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

   4. V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informaci, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.

  4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo mě.

  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z mé strany dochází k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

  6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mé strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy novou nabídku potvrdíte.

  7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. V případě, že nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsem oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy chybí či přebývá cifra.

  8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

  9. případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 4. Uživatelský účet

  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je mou povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nenesu za to žádnou odpovědnost.

  4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

  5. Váš Uživatelský účet mohu zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 10 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

  3. Platbu Celkové ceny po Vás budu požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašlu v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5-ti dnů od obdržení potvrzení.

   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.shoptetpay.com. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 24 hodin od přijetí objednávky.

   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

   4. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí na předem dohodnutém místě. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu a dostupná v Uživatelském úču.

  5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na můj účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

  1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

   1. Osobní odběr na předem domluveném místě;

   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Balíkovna;

   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna, Česká pošta, po domluvě i jiných přepravních společností;

  2. Zboží je možné doručit v rámci České republiky a států EU.

  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budu informovat prostřednictvím e-mailu.

   Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a mě. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

  4. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi mnou a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodnu tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

  5. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit mi náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

  6. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

  7. V případě, že nebudu schopna Vám Zboží dodat do 30 dnů od uplynutí dne potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme já i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

   Dodací podmínky elektronického obsahu (on-line kurzy, on-line konzultace, přístup do FB skupiny)

1. Po objednání a uhrazení on-line kurzu vám budu v nejkratší možné době na vaší e-mailovou adresu, kterou uvedete při objednávce, pravidelně zasílat hodnotný obsah po dobu stanovenou v popisu zboží.

a) On-line kurzy Plandání pro jednotlivce vám začnou přicházet do vaší e-mailové schránky v nejkratší možné době od zaplacení a nastavení automatického odesílání e-mailů. Zpravidla to bývá následující den po připsání platby na účet. E-maily budou chodit obden po dobu 30-ti dnů.

b) On-line kurzy Plandání pro skupinu vám začnou přicházet od prvního dne předem stanoveného termínu po dobu 30-ti dní. E-maily budou do vaší schránky doručovány obden.

c) Přístup do FB kreslící placené skupiny vám bude otevřen okamžitě po připsání platby na můj účet po dobu, kterou jste si sami stanovili. Stanovená částka za přístup do FB skupiny je určena na období 1 měsíce. V případě, že si chcete předplatit přístup pro delší období, stačí položku vložit do košíku vícekrát. Předplacené měsíce vám budu odečítat a včas vás upozorním na vypršení předplatného. K přehrání obsahu v placeném klubu je nutné být přihlášen pod svým uživatelským jménem na Facebooku. 

2. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.

3. Pro zpřístupnění on-line kurzu potřebujete pouze funkční e-mailovou schránku, kterou otevřete na svém PC, nebo telefonu. On-line kurz vám poskytnu ve formě e-mailingu, nepotřebujete pro jeho otevření tedy žádný speciální program, ani software, než ten, který již obsahuje váš telefon, tablet, nebo PC.

4. Obsah v on-line kurzu a placeném klubu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5. E-maily vám budou odesílány společností Ecomail, která zajišťuje technickou kvalitu doručeného e-mailu.

6. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

7. Po dodání on-line kurzu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost obsahu. Pokud zjistíte jakékoliv nedostatky, co nejdříve mě kontaktujte, abych mohla zajistit nápravu.

8. Digitální obsah zasílám vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn, nebo vpuštěním do uzavřené Facebook skupiny.

Dodací podmínky individuálních on-line lekcí (konzultací)

1. Po objednání a uhrazení on-line lekcí (konzultací) ode mě získáte e-mailem přístup do virtuální místnosti, kde budou formou videokonference probíhat naše individuální setkání. Po vzájemné domluvě na termínu mohou být on-line lekce (konzultace) zahájeny.

2. Doba trvání takové lekce závisí na počtu objednaných lekcí.

3. Uvedená částka je stanovena za 30 minut mého času. Počítá se každá započatá půlhodina s možností doplacení prodlouženého času. Naopak částka za nevyužitý předplacený čas vám bude neprodleně po skončení přenosu vrácena zpět na váš účet.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Zaručuji, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

   1. má vlastnosti, které jsem si s Vámi dohodnula, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsem u popisu Zboží uvedla, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

   2. je vhodné pro účely, které jsem uvedla nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

   3. je v odpovídajícím množství, kvalitě, hmotnosti a parametrech uvedených v popisu zboží;

   4. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

   5. není zatíženo právy třetích stran.

  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:, můžete mi takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z mé strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

  4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

   2. na odstranění vady opravou Zboží;

   3. na přiměřenou slevu z Ceny;

   4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a já vadu takto neodstraním v přiměřené lhůtě, kterou jsem uvedla, nebo Vám sdělím, že tímto způsobem vadu neodstraním vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a já zjistím, že je vada neopravitelná, oznámím Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

  1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

   2. na odstranění vady opravou Zboží;

   3. na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraním včas nebo odmítnu vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

  1. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

   1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

   2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

   3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

   4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část ceny odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

  2. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdím, že jsem reklamaci obdržela, kdy jsem ji obdržela a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

  3. O vyřízení reklamace Vás budu informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností mi původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme já.

  4. Jako spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

  5. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

   1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

   2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

   3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali; kdy to vyplývá z povahy Zboží.

Práva z vadného plnění: Elektronický obsah on-line kurzy a on-line lekce (on-line kurzy, on-line konzultace, přístup do FB skupiny)

 1. Pokud kupující bude muset kvůli bezodkladným důvodům zrušit uhrazený on-line kurz, lekci (konzultaci), získá po domluvě náhradní termín.
 2. V případě, že bychom nenašli společný náhradní termín, bude celá částka za neuskutečněný kurz, lekce (konzultace) vrácena na účet kupujícího.
 3. Pokud bude kvůli bezodkladným důvodům kurz zrušen ze strany prodávající, bude v nejbližší možné době domluven nový termín
 4. V případě, že by kupujícímu nový termín nevyhovoval je možné v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení uskutečněné platby.
 5. Vrácení platby za již dodaný elektronický obsah (on-line kurzy, on-line konzultace, přístup do FB skupiny) není možné. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Poskytnutím produktů nepřechází na Prodávajícího žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Kupujícího, ani za ztráty způsobené obchodováním Kupujícího.
 6. Pokud je u Produktu, který jste si vybrali uveden minimální počet přihlášených jako podmínka pro otevření kurzu a v případě, že by by on-line kurz nebyl dostatečně obsazen, bude vám vrácena platba v plné výši v nejkratší možné době.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z mé strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

  3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

   1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na mé vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

   2. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

   3. Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

   4. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

  4. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud mi v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

  5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět. Zboží  prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Zboží zaslat zpět do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží. Vy máte naopak nárok na to, abych Vám vrátila Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem pro dodání Zboží nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že já poruším uzavřenou Smlouvu, hradím i náklady spojené s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsem při dodání Zboží nabízela.

  7. Odpovídáte mi škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtuji poté, co Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsem Vám ještě nevrátila Cenu, jsem oprávněna pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

  8. Jsem oprávněna odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodám Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9 Podmínek. Můžu také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 2. Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy lind@lind.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud můj a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budu zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

  2. Veškerou písemnou korespondenci s Vámi budu doručovat elektronickou poštou. Moje e-mailová adresa je uvedena u identifikačních údajů. Budu doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Jsem však oprávněna změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budu informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy mám dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašlu na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržím výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

  4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme já i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

  5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u mě, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez mé součinnosti. Doporučuji vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

  7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 19.4.2022.

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

 

 

 

 

Adresát: MgA Dana Lindenthalová, Boleslavská 1387, 250 02 Stará Boleslav

lind@lind.cz, +420 731 473 933

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.Datum:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

 

 

Adresát: MgA Dana Lindenthalová, Boleslavská 1387, 250 02 Stará Boleslav

lind@lind.cz, +420 731 473 933

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti lind / Dana Lindenthalová nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.Datum:

Podpis:

 

Zpět do obchodu