bio

CZ

 

UČILA JSEM SE OD NEBE, TOTIŽ OD MRAKŮ NA NĚM

 

“Je to už dávno. Ležela jsem v trávě na zádech a pozorovala tvary oblaků. Znáte to, tamhle je medvěd a támhle královna...”

Přibližně od roku 1990 si začínám zaznamenávat tvary mraků na papír. V nich jsou ukryté postavy, rostliny, tvorové.... a příběhy, které ztvárňuji ve svých kresbách.

 

Mým snem vždy bylo vystudovat výtvarnou školu. Sen se začal plnit, když mě přijali na Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově, obor propagační výtvarnictví. Po studiích jsem se živila jako grafik na volné noze a mé kresby se čím dál tím častěji začaly objevovat i na tiskovinách.

 

Touha po tom, věnovat se zcela umění, mě s odstupem času zavedla na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kterou jsem absolvovala v oboru animovaná tvorba. Nakoukla jsem i do ateliéru kresby na Vyšší umělecké škole Scholastika v Praze. Na několik let jsem si také od tužek odskočila k sítotisku a modrotisku. Byla to dobrá odbočka, protože ruční tisk na metráž mě zbavil strachu z velikých pláten, kterým jsem se do té doby ve své volné tvorbě vyhýbala.

 

Nyní už se opět věnuji převážně kresbě a malbě, ve kterých experimentuji s vlastnoručně získanými přírodními pigmenty. Ráda používám materiály a ornamenty, jimiž se snažím do své práce vnášet symboliku čehosi neměnného a všem jistě dobře známého.

 

Dana Lindenthalová, nar. 1976 alias lind pochází z Českého Polabí

 

https://www.lind.cz/obrazy/

 

 

STUDIA

 

Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha Žižkov

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Scholastika, Praha

Serigrafický workshop, Dašice u Pardubic

Kurz sítotisku, KultiVar Liberec

 

VÝSTAVY

 

2024, Brandýs nad Labem, Muzeum

2023, Poděbrady

2023, Říčany u Prahy

2016, Brandýs nad Labem, Kočárovna

2005, Mělník, Galerie a kavárna ve věži

2001, Brandýs nad Labem, Zámek

2000, Čelákovice, Muzeum

 

ILUSTRACE

 

2004, Odysseovy cesty, E. Petiška

 

VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCE

 

Irena Švamberová, módní značka https://www.svambi.cz/ - logo a další ilustrace

Potvoráček, česká hračka - logo a další ilustrace

White Deer, módní značka - tisk na plátno

Dvě vrány, kavárna - vizuální identita

Jana Smažíková, yoga studio https://www.yogashop.cz/ - kolekce ilustrací

 

TISK NA LÁTKU

 

https://www.fler.cz/blog/lind

https://rozlitatus.blogspot.com/2013/07/jak-sel-cas-tisk.html

 

MODROTISK

https://www.fler.cz/blog/smacet-sve-prsty-v-indigu-42372

 

SERIGRAFIE

https://www.fler.cz/blog/srdecni-oblast-serigraficka-19212

 

Lind ve fotografii 

Fler MAG

Reference

 

 

1-P1010748

 

EN

 

I LEARNED FROM THE SKY, THAT IS, FROM THE CLOUDS UPON IT

 

“It's been a long time. I lay in the grass on my back and watched the shapes of the clouds. You know, over there is the bear and over there the queen…”

From about 1990 I start recording the shapes of clouds on paper. There are hidden figures, plants, creatures... and stories that they depict in their drawings.

 

My dream has always been to graduate from art school. The dream began to come true when I was accepted to the Secondary School of Arts and Crafts in Žižkov, majoring in promotional design. After my studies, I made a living as a freelance graphic artist, and my drawings began to appear more and more often in printed materials.

 

The desire to devote myself entirely to art eventually led me to the Tomáš Bata University in Zlín, where I graduated in the field of animation. I also peeked into the drawing studio at the Scholastika Higher School of Art in Prague. For a few years, I also jumped back to the net and blueprints. It was a good detour, because hand-printing on the meter freed me from the fear of large canvases, which I had avoided in my freelance work until then.

 

Now I am once again mainly engaged in drawing and painting, in which I experiment with self-obtained natural pigments. I like to use materials and ornaments, with which I try to bring the symbolism of something unchanging and certainly well known to everyone into my work.

 

Dana Lindenthalova, b. 1976 alias lind comes from Czech Polábi

 

https://www.lind.cz/obrazy/

 

 

STUDIES

 

Secondary School of Applied Arts, Prague Žižkov

Tomas Bata University, Zlín

Scholastic, Prague

Screen printing workshop, Dašice near Pardubice

Screen printing course, KultiVar Liberec

 

EXHIBITIONS

 

2024, Brandýs nad Labem, Museum

2023, Poděbrady

2023, Říčany near Prague

2016, Brandýs nad Labem, Carriage House

2005, Mělník, Gallery and cafe in the tower

2001, Brandýs nad Labem, Castle

2000, Čelákovice, Museum

 

ILLUSTRATION

 

2004, Odysseus's journeys, E. Petiška

 

CREATIVE COLLABORATION

 

Irena Švamberová, fashion brand https://www.svambi.cz/ - logo and other illustrations

Petvoráček, Czech toy - logo and other illustrations

White Deer, fashion brand - canvas print

Two crows, cafe - visual identity

Jana Smažíková, yoga studio https://www.yogashop.cz/ - collection of illustrations

 

PRINT ON FABRIC

 

https://www.fler.cz/blog/lind

https://rozlitatus.blogspot.com/2013/07/jak-sel-cas-tisk.html

 

BLUEPRINT

https://www.fler.cz/blog/smacet-sve-prsty-v-indigu-42372

 

SERIGRAPHY

https://www.fler.cz/blog/srdecni-oblast-serigraficka-19212

Záznamy nebyly nalezeny...

Zpět do obchodu